NVO DUOMENŲ BAZĖ
Atgal
Apie projektą

Potencialių pareiškėjų gauti valstybės finansavimą ir atsiskaitymo už ją duomenų bazės prototipo tikslas – sukurti unikalią duomenų sistemą, kuri teiktų standartizuotą informaciją apie Lietuvos nevyriausybinį sektorių ir jo dalyvavimą įgyvendinant viešąsias programas. 

Ši duomenų bazė yra konsoliduotos informacijos rinkimo ir sklaidos priemonė LR Statistikos departamentui, nevyriausybinio sektoriaus bei valstybinių institucijų atstovams, akademinei bendruomenei ir visai visuomenei.

Duomenų bazės registruoti vartotojai:
–    nevyriausybinės organizacijos, aplikuojančios įvairiems projektų konkursams ir siekiančioms gauti finansavimą savo veikloms
–    valstybinės institucijos, remiančioms NVO projektus per įvairias nacionalines ir/arba tarptautines programas

Nevyriausybinių organizacijų ir valstybinių institucijų bendradarbiavimo stiprinimas (NOVIBEST)

Duomenų bazės prototipas sukurtas įgyvendinant projektą „Nevyriausybinių organizacijų ir valstybės institucijų bendradarbiavimo stiprinimas (NOVIBEST)“ pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto priemonę VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“.

Projekto vykdytojas – Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras. Projektą įgyvendino Estina